Neuroliitto

Liiton tehtävät
Neuroliitto toimii multippeliskleroosia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Neuroliiton toiminnan ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Sen mahdollistavat etenkin Neuroliiton 24 jäsenyhdistystä.

Järjestötoiminta ja -palvelut
Vertaistuen rinnalla Neuroliitto tarjoaa ammattilaisten antamaa ohjausta ja neuvontaa, joka tukee sairastuneita ja heidän läheisiään etenevän neurologisen sairauden mukanaan tuomissa elämänmuutoksissa. Neuvontaa annetaan myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja muille tiedon tarpeessa oleville.

Ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan myös jäsenyhdistysten ja kerhojen toimijoita yhdistystoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi jäsenyhdistyksille tarjotaan erilaisia koulutuksia, taloudellista tukea ja jäsenrekisteripalveluita.

Vaikuttamistyöllä ja viestinnällä Neuroliitto pyrkii vähentämään sairastuneiden arjen haasteita sekä edistämään neurologisten sairauksien tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Keinoina ovat mm. lausunnot ministeriöille ja muille päättäville elimille sekä sairauksista tiedottaminen erilaisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle.

Asumispalvelut
Ympärivuorokautisen avun tarpeessa oleville, neurologista sairautta sairastaville henkilöille Neuroliitolla on kolme palvelutaloa: Merenpisara Helsingissä, Pihapihlaja Seinäjoella ja Satakieli Lappeenrannassa.

Palvelutalot järjestävät palveluasumisen lisäksi asumisvalmennusta, toimintaterapiaa sekä muita asumiseen ja kuntoutukseen liittyviä palveluja. Yhteistyössä asiakkaan ja hänen kotikuntansa kanssa rakennetaan asiakkaan tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla vastaava, yksilöllinen palvelukokonaisuus.

Kuntoutuspalvelut
Kuntoutuksen avulla sairauden haittoja voidaan helpottaa ja ehkäistä. Neuroliitto toteuttaa sopeutumisvalmennusta ja kuntoutusta kurssein ympäri Suomea sekä laitosmuotoisesti Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa. Neuropiste toteuttaa Helsingissä yksilöllistä avokuntoutusta ja ryhmäterapiaa. Lisäksi Palvelutalo Satakielessä Lappeenrannassa on yksilöllistä ja ryhmässä toteutettavaa toimintaterapiaa sekä monimuototerapiaa.